missie en visie

Missie:

De missie van deze praktijk is het leveren van continue, kwalitatief hoogstaande, reguliere huisartsgeneeskunde voor alle ingeschreven patiënten en de patiënten waarvoor wordt waargenomen.
Daarmee wil de praktijk geen bijzondere of afwijkende uitstraling creëren. De praktijk wil huisartsenzorg leveren zoals die verwacht wordt door de bewoners van de wijk, volgens de normen van de beroepsgroep (NHG en LHV) en de contracten met de zorgverzekeraars.
Wel wil de praktijk dat op een hoogwaardige, zo mogelijk bovengemiddelde manier uitvoeren. De organisatie en de uitvoering van de huisartsgeneeskundige zorg moet deskundigheid, professionaliteit, vertrouwen en toegankelijkheid uitstralen.
Hiermee willen we in Overschie en Rotterdam een vertrouwd adres met goede naam zijn voor eigen patiënten, de bewoners van de wijk en andere zorgprofessionals, zowel in de eerste lijn (huisartsen, wijkzorg) als in de tweede lijn (specialisten).
De praktijk wil zich inzetten voor het verbeteren van de praktijk zelf, diens medewerkers en andere gezondheidswerkers door verbeterplannen, scholing en cursussen en het zelf bijdragen aan onderwijs.
Speciale aandacht wil de praktijk geven aan life events zoals bijvoorbeeld geboorte, ouderschap en sterven.

Visie

De visie van de praktijk is dat huisartsgeneeskunde een open toegankelijke, laagdrempelige, eerste medische voorziening is, beschikbaar voor alle mensen. Koppeling van mensen aan één praktijk (inschrijving) is een essentiële hoeksteen voor verantwoorde zorg in de tijd en continuïteit. De eerste lijns medische zorg is datgene wat bij uitstek geleverd wordt. Niet medische zorg wordt naar de passende kanalen doorgestuurd. Bij de diagnostiek en behandeling worden de adviezen en richtlijnen van de NHG gevolgd en is er oog voor zorgverzekerings- en overheidsbeleid (waaronder kosten).
Verwijzing naar andere zorgverleners gebeurd gemotiveerd en gedocumenteerd. Er wordt gestreefd op verantwoorde wijze zoveel mogelijk binnen de zorg van de praktijk af te handelen. De praktijk heeft via een samenwerkingsverband 2 tot 3 verpleegkundigen in dienst voor diabetes, astma en COPD zorg, en stoppen met roken en 3 psychologen/ agogen voor niet complexe psychologische zorg. In de praktijk worden chirurgische verrichtingen gedaan, spiralen geplaatst, diverse injectietechnieken toegepast, hartfilmpjes gemaakt, longfuncties bepaald en bloed afnames verzorgd. De zorg rond het levenseinde heeft veel aandacht. Doorgaans blijft de huisarts ook buiten kantooruren benaderbaar. De huisartsen staan open voor de mogelijkheden van actieve levensbeëindiging conform de geldende zorgvuldigheidsregels. Met dit alles meent de praktijk uit te dragen dat de zorg in brede zin, dicht bij huis, kan worden geleverd.
De praktijk werkt gebied gebonden: er wordt zorg geleverd aan inwoners van Overschie: Postcode 3040 tot 3049. Buiten deze postcodes worden mensen verzocht een andere huisarts te zoeken. Het blijkt dat deze overstap stagneert, patiënten blijven (te) lang hangen in de praktijk. Nieuwe inschrijvingen van buiten Overschie worden niet geaccepteerd, omdat verantwoorde zorg dan niet te leveren is.
In deze wijk leeft een normale afspiegeling van de bevolking, er zijn geen speciale doelgroepen te identificeren. Wel is te voorzien dat luchtwegproblemen door de bestaande luchtvervuiling in overmaat aanwezig is. De praktijk richt zich hiervoor juist ook op astma en COPD zorg. Vanuit de eerstelijnscijfers van het NIVEL blijkt de bevolking minder gezond te zijn en meer risicofactoren te hebben (hart- en vaatziekten, diabetes, COPD, overgewicht) en een lagere sociaaleconomische status hebben.
De gehele gezondheidszorg staat onder druk gezien de enorme kosten en de economische ontwikkelingen versus de algemene opvatting dat gezondheidszorg een primair goed is, waar nauwelijks grenzen aan zouden moeten zitten. In dat licht is de druk op de Huisartsgeneeskunde relatief laag; maatschappij breed wordt onderkend dat de Huisartsgeneeskunde waardevolle, duurzame en betaalbare zorg levert. De onderkenning van de belangrijke rol van de Huisartsgeneeskunde bij beperkte middelen en de afzwakking van de schadelijke marktwerking in de zorg geeft hoop.
De praktijk kiest ervoor om primair voor de zorg te kiezen en niet voor de beste financiering van de zorg. Daar waar de financiering de beste zorg mogelijk maakt willen we die wel gebruiken. Centraal blijft de optimale huisartsgeneeskundige zorgverlening aan de patiënt. Hiermee lijkt de meest duurzame weg naar goede zorg en een solide bedrijfsvoering te worden belopen.